Oct 25, 2010

MUSCLE MANIAC 1st ANNUAL

Itte mairimasita MUSCLE MANIAC

minasamato goissyo ni hashiraseteitadaki tanosyuugozaimashita !!burn out taikaimo kakkoyoku


meiyo aru jyusyou omedetougozaimasu sonde kyou1nichi arigatougozaimashita!!

konohen no line ga tamarimasen


mohaya sinsya desu !!durt kakkoyoina-


Njyou san kakkoyosugideshita !!

suge- honmonoda!!iya- tanoshikatta--!! minasama arigatou gozaimashita !!

No comments:

Post a Comment