Oct 18, 2010

ashimoto syakitto !!

1972 plymouth duster
ashimoto syakitto shimashita !!

tire koukan
meken Wheel Alignment(atode cyanto yaro-)
sonde oil koukan


suge- hashiriyasukunatte zekkoucyou !!!


sonde konsyuumatsu ittemairimasu!! minasama yoroshiku onegai itashimasu !!

No comments:

Post a Comment