Oct 4, 2010

Enoshima meeting sono2 (enoshima~134)

Enoshima de speedbuggy gundan to ATSUGInokatagata to syuugou desu !!

iwata san sprint kazukazu no gekisen de suge-aji ni nattemasu!! yabaidesu !!


HIGHER GROUND san !! Fork ga----!!! yabaidesu !!


Atsugi konno san !!! rear fender ga---!! uchigawa akakute yabaidesu!!


Atsugi wtaji san mekki IRON !!! subetega yabaidesu !!


Mangu-Crew !!! suge-tooitokokara WR de yabaidesu !!


Mangu- Sousui higuchi san WLD !! itsumitemo yabaidesumuffler ga yoisabi de yabaidesu !!

met&tank !! yabaidesu !!


Ishibashi san IRON hajimemashite!! de yabaidesu !!

uwo-!! syareotsu de yabaidesu !!

sonnakonna de ame mo huranasounannde seisyou mukeni syuppatsudesu!!
Sunahama de B taiken na 200mile otoko


moucyoi tsuduku !!

No comments:

Post a Comment