Oct 4, 2010

73 tank

a!! so-ieba Tank wo can spray de yonayona nuttemimashita !!

hutabann yonabe desuga
73 ppokute yoikanji desu!! dareka kibamasekata oshietekudasai!

No comments:

Post a Comment