Oct 4, 2011

ENOSHIMA!!vol.5 sono5

Minaminasama kakkoyoissu !!

sporty garage san goikkou!!

O---!! nakajyou san zekkoutyou!!
suge- yoiguai ni irotonnde kakkoyoissu!!


Suzuki san syashinn misetekudasai!!

aikawarazu shibuissu!!


59 i-na-!! kakkoE-


chocco-san!!

Funny na Yagi aniki !! honjitsu kodawari no SR !! hatashite blog ha koushin sarerunoka??

MHP!! nurikae tanoshimissu!!

Piroshi Shisyou!!!


Joe's motorcycle san goikkou !! goaisatsu shitakattassu!!
2ketsu de kattyoyoku toujyou !!

Chiba yori ferry de OTSUKARESAMADESU!! na osannkata !!
kakkoyoissu!!o-!!suge-!! EAST URBAN san goikkou desu!!
shibuissune-!!


yappa
kakkoyoina-

72!! shibui!!
matamata 72 suge- kireissu!!

oh!! gobusatadesu!!
15th BBQ ikitakattana-!!MINASAMA KAKKOYOI !!

No comments:

Post a Comment