Oct 3, 2011

ENOSHIMA!!vol.5 sono3

Enoshma toutyaku!!sudeni suge- kazu desu!!
mata kawatteru !! WTJsan
konno san !!
yoissune-
Licks san !! 15th omedetougozaimasu!!


EIICHIsan barimon XR1000
suge-!! mata yorosikudesu!

SEEDBUGGY san goikkou !! arigatou gozaimashita !!
suge-!! zekkoutyouni hasittemasu!
i-na-!!

aikawarazu kattyoyoi!! HIGER GRUND san matamata arigatou gozaimashita !!

atarashii bike na SS/S san!! kakkoyosugissu

No comments:

Post a Comment