May 13, 2012

YOGP HILLCLIMB 0505 sono6


Minasama  yappa  kakkoyoi !!!


sonde  GOGO no MX
HuKuDa san  sasuga  HAYAI !!!


SHIN 5  san !!!  kakke-!!
YAGI~kakeru !

YAGI~hasiru !!

YAGI~ TOBU!!

YAGI~NOBORU !!
tanoshisou !!!KUBO  KAERU !!!

NARASHI  GANBATTE !!


TEAM SS/S
 o-!!  PHOTO ROCK san  TANOSHISO~sonnakonna  de  tanoshiijikan  ha  sugiteikimasu !!

TUDUKU.....

No comments:

Post a Comment