May 20, 2012

TAIPEI ni tyorotto

 honba


syouronpou

yoichi !! kusa!!!!
 gentya
gentya
 gentya

RAT bike  &  obatyan

asameshi101

MRTsuge- !!  kakkoE-!!
GYUUNIKU  men !!
deke-!!101


mata  YOICHI !!daikon  MOCHI
DEEP  na  TOKO

iya-  kutta !!  sonde  tanoshikatta !!!
TAIPEI  SAIKOU !!!

No comments:

Post a Comment