May 31, 2012

TAPO'S COFFEE

 OPEN  OMEDETOUGOZAIMASU !!!
tte kotode  ojyamashitemairimashita !!!

TAPO'S  COFFEE  
http://taposcoffee.blogspot.jp/
 boku  ha  KUMA san

39kun  ha heart

yagi~san  ha  paiotsu w
 suge~ mattari  de  oishii  desu  !!!

TAPO kun  ARIGATOUGOZAIMASU !!TAKADA  san  mo  ARIGATOUGOZAIMASU !!
 SUGE-  YOI TOKORO  DESU !!
tyokutyoku  IKITAINA-

sondemotte  wangan !!

YAGI~san 

39 kunarigatou  gozaimashita !!!


sondemotte  iyoiyo  MENTEI  hairimashita !!

No comments:

Post a Comment