May 20, 2010

navasan no shinsaku !! chocco san KH & takashinojinannbo-XLCH!!!

nava san
no shinnsaku desu!!


chocco san no KH !!! eizou ga chocco san sonomono de gekishibu desu


tomonobu XLCH syashinndemo kirei ni denai blue ga suge-kirei de kakkoyosugi desu !!


u---n subarashii !!!
http://every-50miles.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment