May 19, 2010

1954KH na machigaisagashi sono2 !!

machigaisagashi sono2 desu

syoki IRONSPORTS forks kara K-model forks ni sashikaetemimasita!!!

konnna nagasa chigaunnsune-!! hidari K-model you migi IRON you

migi IRON you kubireari !! hidari K-model you kubire nashi !!

syakou sagattande ushiro mo K-model you shocks ni kaetemimashita !!
korede A-day desdu!!

No comments:

Post a Comment