Apr 25, 2010

1954KH na machigaisagashi !!

machigaisagashi desu!!XLCH 1959~1963 Headlight (zokuniiu ippon rim)

suge- kakkoyoku narimashita !! u---n utsukushi--- !!
do-demoyokute moushiwakearimasen !!

No comments:

Post a Comment