Dec 5, 2011

HRCS 2011 Kaijyou na Bike & Yoi Egaos sono1

Sassoku desuga Attsui Kaijyou hen
SPEEDBUGGY sanppokutte Kakkoyoi ssu !!

Iwata san yoi EGAO !!

kore pink no yatsussuka?? kakkoyoissu na TTsan


Takahashi39kun!! syareotsu tyoi EGAO!!

SPICE san mission ga suge-kotoni !!
suge-- nann no yatsu nanndaro-??


Onocchi & Funny na YAGI-aniki Kazeppiki & mexicanos HANIKAMI!!
yoikanji--
XRTT ssukane-??

H.G.san 500 wo wakarasu EGAO!!

suge-- seat ssune-!! kakkoyoissu


MXMG san KHK tanoshimissu !! na henoji EGAO

VIRTUOSO san matamata mitemo suge-ssu


Licks san !! nakyohi na EGAO
matamata VIRTUOSO san !! sugge-----
K na chopper !! subarashiissu

Nakajyo- san !! sawayaka ohige&megane na EGAO

hiku & naga de kakkoyoi

kore mo nanndo mite mo kakkoyoissu

tsuyohi hashiguchi na Hide-- EGAO
Sono2 ni tsuduku

No comments:

Post a Comment