Apr 17, 2011

JOINTS 2011 !! Oshimai

Iron igai mo minasama kakkoyoi !!
US san gou !! yoissune-!!


nanige ni suge- yoi katachi desu !!
suge-- yoi


kannon san oai dekimasen deshita !!


o- kakkoyoroshi


tanoshii jikan mo oshimai desu


kaeri mo suge--tsukaremashitaga tanosyuu hashirasetemoraimashita !!
minaminasama no okagedesu

momo kun arigatodesu !!

Takahashi kun arigatodesu !!

Chocco no aniki arigatodesu !!

Onocchi arigatodesu !!

Mr motomachi date arigatodesu !!

iyaiya suge- tanosyuu gozaimashita !! naganaga sumimasenn desu

No comments:

Post a Comment