Apr 4, 2011

April na sunday

Starbucks Morning 4th

wo- XR!!


nani suru wakedemo naku

asa hayaku atsumatte

cofee nonde

kuccyaberu

sawayakade

american na kanji de

suge-

tanosii na-

raigetsu mo ojyama shimasu !!

HIDEKI's gienkin tee !! arigatougozaimasu

No comments:

Post a Comment