Dec 19, 2010

Funny san no dai3 bashiride Licks san he

FUNNY san no dai3 bashiri desu !!

Onopiro kun & Yagisan !! to watakushi de
Atsugi Licks san he !!!!
syareotsu desu
syareotsu desu
syareotsu desu
sunge---
yoi
omise desu !!!
o!! benten kun
shi-me mo saikou ni umaishi!!
momo kun mo kitekurete
RIKIO san mo kakkoyoku
atsugi no  PRO GOLFERs no ohanashi mo saikou ni tanoshiku
honnto saikou no omise de gozaimashita !!!


Grill & Bar Licks
http://www.bar-licks.jp/


arigatou gozaimashita !!

No comments:

Post a Comment