Nov 29, 2010

HOT ROD CUSTOM SHOW 2010

Iyoiyo konsyuu matsu de gozaimasu !! HRCS2010 !!

konkai ha K model matsuri de gozaimasu !!

Sporty Garage san no K mo oironaoshi syuttenn !!


MXMG san mo mochiron gosyuttenn !!


jyogenma~ san no KK!!! mo gosyuttenn !!STARS san mo K na chopper de semetemairimasu !!
okesyounaoshishita rei no yatsu to 2dai mukaiau so-desu !!

UEsan mo omise dashiteruso-desushi


soshite P.A. niha kitto
show girai na konna kataya★FUNNY na okataya
maniaunoka-!!? na syareotsu bancho- ya


koremata maniaunoka----!!!? na mangu no bancho- nadonado


irassyaru hazu desu !!! kanpeki Kmodel matsuri desu !!!
soshite boku mo nayannda kekka koitsu de ukagaimasu !!!
yoroshiku desu !!!
No comments:

Post a Comment