Nov 24, 2010

Twincam na aniki

TWIN CAM na ANIKI tachi to CyoiBASHIRI !!


seisyou hashitte


kowai K anikihisabisa bike no O anikiodawara de kaisen BBQ kutte manzoku na HAMAaniki
hakone no touge de kouyou to kuruma mitai na bike na nishiyan
susuki suge--

fujiyama mite


toumei de gokitaku !! kimochiyokattana- !!!

No comments:

Post a Comment