Jun 23, 2010

hawaii na si-me

oshiriai no kata no live wo mini RIKI RIKI DERI de nonndakuredesu !!
mattari de si-me mo umakutte saikoudesita!!

hawaii ikite-ssu

No comments:

Post a Comment