Jan 31, 2010

SCM SUPREME CUSTOMS MANIFOLD(COOL BREAKER NIGHT)~Tyoi bashirisuge---daisuu desu!!!!
kono iron kakkoyosugissu!!!!!
minosan's KHK
sonoato metyappayana katagatato tyoibashiri minasann hayasugidesu!!!


Jan 28, 2010

suge-kakkoyoi !!!!


gomu na sasu high pipe dekkai siroi light & yareyare risoudegozaimasu!!!

Jan 26, 2010

1954KH Tyoi Ijiri Sono1

KHRM no High Pipe Get Des!!!!! honto Arigato-gozaimasu !!
Harley Davidson Jyunsei Siro Pegs
Harley Davidson Jyunsei Siro Sift Peg

Jan 24, 2010

Jan 7, 2010