Oct 14, 2012

YOGP 1008 !! Sono2

TAPO senpai !!  ATSUI !!Sunayama san !! YUUSYOU !! omedetoudesu!!
Maugu~!! himitsuheiki !!Akunin TORU  !!

NSD kun !!


ABARA Daijyoubudeshitaka~??

Sachie san KAKKO E~!!

Licks no ACE !! hayakattana~


TAKADA san mo sasugassu !! Arigatougozaimasu!!!


Honjyo-san mo Thanks desu !!!Sondemotte  BOKU !!


MX no2  Hillclimb nenkan no1 ITADAKIMASHITA !!
kotoshi no YOGP mo Saigossu !!
Tanoshikattana~!!! ARIGATOUGOZAIMASHITA !!!

No comments:

Post a Comment