Oct 13, 2012

YOGP 1008 !! Sono1

 Tenki Saiko-!! YOGP1008 !! KAWAGOE !!

Trophy 500!! YABE---!! kakkoyoissu!!SUGE-!!
Rikio san Tanoshiso-!!

Toru san Thanks !!


Mangu- ANIKIs Thanks desu !!Team LICKS Thanks desu!!
http://bar-licks.blogspot.jp/


TANOSHI----!!
Tsuduku.......

No comments:

Post a Comment