Jun 11, 2012

Soshite torini・・・・・

Sonde  sassoku  torini  ukagaimasu !!
Mangu-aniki  no  DUTSUN !!  Shibui !!   For sale rasii desu!!

Higu  Aniki  &  Yagi  Aniki  THANKS  desu !!


Kakko E !!!

yoi  kanji  desu


Hayaku  Norite- !!!

1975   SX125 !!  ga  yattemairimashita !! TanoshimiTanoshimi

No comments:

Post a Comment