Jun 24, 2012

MenkyoNashi Saigo no Syuumatsu sono1

YAGI~aniki  ni  tsuretette  moratte 
TUCK IN GARAGE  san  he
SX no tire kaini ojyamadesu !!

suge~

Yabai  no  ga  IPPAI !!

o-!!  suge-!!

SPRINT !!  kakkoE~!!!X !!!
SUGE~  OMISE  desu !!
OJYAMASHIMASHITA !!

TUCK IN GARAGE
http://tuck-in-garage.blogspot.jp/

No comments:

Post a Comment