Apr 4, 2012

YOGP HILLCLIMB sono4

Minasama honto kakkoyoissu !!!


sonnakonna de bokumo ha- kuishibatte ganbarimasu !!!
kekka ha・・・・・・

KOUEI de gozaimasu !!!

Honto tanoshikattana- !! minasamamo doussuka-!!??

No comments:

Post a Comment