Apr 26, 2012

JOINTS 2012 sono3

 yoi okao !!!STOOP san !!!


IRON !!


kakkoE- !! 


 hosso !!


IRON !!!

o-!!!


 suge-!!
 pikkapikassune-!!!
sonnakonna  de  TESSYUU !!! 
 SKMa husai SYAREOTSU-!!


Hashiguchi  kakarazu
 hitodakari  de  terettsura-!!!

otsukaredesu !!!

JTKW san  MSYSkun IMACCHI- !!!  TSUCCHI-  san  mo  ARIGATODESU !!!

AME !!!
 AME!!!
 AME!!!
 JTKW san MATA-!!!
IMACCHI-  MATA-!!!!

 Non kosyou  Thanks !!!


BUJI  KITAKU-!!!

konkai  kore  ni  tasukeraremashita !!!!  ARIGATOUGOZAIMASHITA-!!!

iya-  ikikaeri  ha  tanoshi-na- !!!!

No comments:

Post a Comment