Apr 7, 2012

FREE RIDE !!

daikoku PA de-no
darihi-no

darihi-no

bay bridge watari-no

so no mama 3syasen no gi-mi no

yuttari 3syasen tanoshimi-no

yoko~yoko dou houmen no

tannel nuke-no

yokosuka houmen-no karano yokosuka PA

FREE RIDE !! Minasama okiwotukete Tanoshinde kudasai!!
tekitouni ・・・FREE RIDE!!!

No comments:

Post a Comment