Mar 24, 2010

minosan's Rabbit Suparflow S601(matamata suge-no teniiremasitane!! sasugadesu!!)

Minosan's Usagi S601 55KHK toii Rabbit toii suge- sense yoi desune

touji no tosou no guai ga saikou desuAir Suspension = kuuki bane ??
konnna kick no tannjyunnsa ga moemasu

No comments:

Post a Comment