Mar 30, 2010

Enoshima meeting 2nd sono3

sono3desu

minasa kakkoyoi!!
higher ground san kakkoyoi blog nannde katte ni hattyaimasita !!!
http://higherground2000.blogspot.com/


honjitsu no IRON SPORTS tachi

boku mo mousugu 39 !! XLS no kakkoyosa ga suge--wakattekimasita!!navajo san blog mo kakkoyoi desune!!
doremokoremo kakkoyoi

sonnakonnade kaisandesu suge----sami-----!!

No comments:

Post a Comment