Mar 6, 2010

50's tsuritennjyou Helmets

okiniiri no helmets wo Jet-HelmetRepair san
ni onegai itashimasita!!

before
yoreyoredesu!!


After
kawa de naisou wo repair sitemoraimasita!! suge-- kakkoyoidesu!!


uresikute huroagari ni mo kaburazuni iraremasenn

Jet-HelmetRepair san arigatodesu!!!

No comments:

Post a Comment