Mar 17, 2013

Sunday Chop Chicken Race sono3

Soshite Boku !!
Suge- Tanoshikattana-!! Honto Deteyokatta !!

Soshite
Stoop Motorcycles sama
Kurumazakashita moto-cycle sama
Staff no minaminasama Arigatougozaimashita !!

Sonde motte 1ttousyou no Mellon made itadaki kangeki desu !!
Suge-Tanoshikattassu!!
owari

No comments:

Post a Comment