Jul 4, 2011

kanto sportster meeting 9th 2

yokoyoko mutsukawa syuugou !!


K-Dsan kattyoE-

YMZsan ga su ke tsu


Yokosuka Soleil no Oka toutyakuwo-!! suge- 55kh kana? pikkapika desu !! sawayaka-

K-Dsan CH kakkoyoissune-


70xlh yoissune-


sibuissune-


atsugi na WTJ san !! atsukattassune-!! sumimsendeshita w

kakkoyoi !! narashi ganbattekudasai !!Kon san !! aikawarazu kakkoyoissu !!


E-U san na katagata !!
kono katagata ha hansoku na kakkoyosa ssuson na konn na de minasama okaeri desu !! mata zehi!!yagi sann !! tanoshimissune-!!

tsuduku !!

No comments:

Post a Comment