Jul 17, 2011

K70 & tripple tree cover

temochi no K70 ni tokkaetemoraimashita !!
thanks desu sekai no YGSTsan !!mae mo
ushiro mo K70 noriyasuishi mitame mo kakkoyoishi yoi tire desu
sonde tripple tree cover wo kuttsukete mimasu !!

yoi kanji desu

No comments:

Post a Comment