Jan 14, 2013

Sporty na Sunday Jyo-Naka san Omedeto-hen

Sunday Sporty garage san !!
http://blog.sportygarage.com/

Hisabisa KH !!

Honnenmo Yoroshikudesu !! na Yokotsuka san

Tanoshimi Hukkin gou !!

Kick man NEW PROJECT !!

Uho!!! AZA---ssu!!

 Uho!!! AZA---ssu!!


Tteka JYO-NAKA san OMEDETO--!!!

Yoissune-!!!

Kick man 2gou !!

Sa- ikimasyo-!!!

Zekkoutyou de


Tanoshisou !!

Waraippanashi na JYO-NAKA aniki !!

OMEDETOUGOZAIMASU !!

TSUDUKU.......

No comments:

Post a Comment