Jan 13, 2013

ShinSyun YOGP !! Sono3


Jyunji san & Imai kun !! Thanks desu !!
Sondemotte  Antique  Start !!

Tkada san yappa Goisu-!!!
http://deluxie.blogspot.jp/


Mangu- HIGU taisyou !!

BETA tte !! mata maniac w

RAMPAGE san mo BURIBURI Ketsu nagashitemasu w
http://www.rampagemotorcycles.com/2013/01/yogp-2013.html

Kakkoyoissu !!

MANGU- Nakanocchi !!!

250 no Triumph kininaru !!!


Sonde motte SXT125 na BOKU !!

Dounika kounika HASHIRIMASU !!  Iya-  TANOSHII !!

Sondemotte WARERAGA YAGI- na Funishita san
doudou no 2i !!

Sondemotte SASUGA TAKADAsan !!

Sasugassu !!!

Sondemotte Boku mo Unyoku 2i Get !!!  AZA---ssu !!
Iyaiya tanoshikatta !!
Minamina sama ARIGATOUGOZAIMASHITA !!!

No comments:

Post a Comment