Dec 17, 2012

HOT ROD CUSTOM SHOW 2012 sono04

 O!! Kireina Line

kakkoyoi...

Otsukaressu !!

Mata Hashirimasyou !!

kininaru...

WTJ san !! KakkoE~na~!!


OOGIJIMA run matazehi.....


uwo...yoikanji

Mangu-anikitachi !!
 1224yoroshikudesu !!
 tanoshimi-

KHchopper !!

 kakkoyoi...
 Tooitoko Otsudesu...

 Ken5san Otsudesu...


yahari kakkoyoidesu

Okaerissuka !!

KNno san Gobusatadesu....

Sawayaka LICKS san
http://bar-licks.blogspot.jp/

 otsukaresamade~su !!
TSUDUKU......

No comments:

Post a Comment