Dec 6, 2012

HOT ROD CUSTOM SHOW 2012 sono02

Kaijyou no SPORTS tachi !!!

O !! Kanji kawarimashitane~!!
MHP !!
http://mike-heart-paint.blogspot.jp/

??
Wheelies san !!
CHIRIHAMA hashittete Kakkoyokattana-!!
http://wheeliess.blogspot.jp/


Kono K mo Unten Umakutte Sunahama de KAGAYAITETANA~



RAMPAGE MOTORCYCLES san
http://www.rampagemotorcycles.com/
kakkoE-na-!!


 a !! INUCHO san !!
http://inuchopper.blogspot.jp/


SOKU KANBAI no OPPAI T !!

kick to oiltank to Muffler no kanji Kakkayoi !!


Suge---!!






O!! K da
 yume no WICO !!

Hidemo san WTR san KONSHIN no 1dai !!
http://www.hidemo.net/modules/blog/
 kakkoE-na-!!

warui....
invader !!

Drag na IRON yabaissu


shibui...

suge-!!

 machigainaissune~


Suge~EVO ssu !!  jisakutonokoto....sugoissu



 K !!


Suge-hardtail !!


?? EVO SPO ??




Kireida...


Minaminasama Kakkoyoissu
Tsuduku.....

No comments:

Post a Comment