Aug 6, 2012

MOON 7th Annual Motorcycle Swap Meet

HAMAKO-san  Nakunattesimaimasitane・・・
MOON  no  Swap Meet  desu

Charisma , Cyndi san , Yagi aniki & Shima kun !!
(cyndi san no yoko no Snack no moji kininarimasu w)

CHI-GU- & 39kun !!

Hukkatsu KH & Tyourou !!
 sonna konna de syuppatsu desu !!

Sora ga RU-BU- desu

39kun  &  AOZORA

Charisma & net fence !!

CHI-GU- & ENTOTSU

midori Tank to ramemet to midori ENTOTSU  yoikanji !!

Cyndi san & JFE

YAGI~ & LUMIX
 tyourou & tyourou
 Chocco san & HUUSYA

Shima kun & E-GA-O

 Chocco san & Purple overalls

 YAGI~san &  P2

Charisma & kouji you fence

soshite E-GA-O

Cyndi san & OLYMPUS

CHI-GU- & LE DAIBA

Sosite E-GA-O

sonna konna de ODAIBA  toutyaku desu !!
TSU-DU-KU

No comments:

Post a Comment