Jul 19, 2010

tsuyu mo akete man-gu- run

Renkyu- saisyuubi!!

tsuzuki 8:00

onocyan oil zenkai omorashi


kamisato 11:00


kimochi yoi--!!


chocco-san tocyuugesya


yuba aniki


hukkatsu oitsuki onocyan !!


mino-san


Toga aniki gokigen desu


Maebashi 12:00 Higu aniki & aniki tachi


Kyoumo thanks desu


Tsugi ha XL onegaishimasu !!


Mizusawa !!
Don-U


Don-u ya san


Suge- cyokusen


Yama nobori !!
Minosan KHK kitemasune- !!Suge- tanoshisugina 1nichi deshita-!!! Minasama thanks desu !!

No comments:

Post a Comment