May 14, 2013

Tyotto mae no Hanashi desuga・・・・

 Distributor ga Broken de Hudouni !!!  Naniyattemo Kakarimasen

 Sonna Konna de Dousenara
Imasaradesuga

MSD Pro Billet  Distributor
MSD Ignition 6201 Digital 6A Ignition Control
MSD Blaster SS Coil 
Wo Tsukkomimasu 
Zekkoutyou !!!

No comments:

Post a Comment