Feb 21, 2012

82cup!! presents by ‎Muscle car Nationals

3/4 ha 82cup!!!
jinsei hatsu no Circuit soukou desu!!!
mada waku arumitai desu !! minasama doudesuka-!! serigaya no sennsei toka w
↓↓↓kochiramade !!

honjitu sigototyuu met kaburu rensyuu !!!
tension AGEAGE desu !!

No comments:

Post a Comment