Jun 3, 2011

hibihibi yoreyore

nihon no shigaisen de issyun de hibihibi yoreyore na DUSTER no dushnamiutte hibihibi desu

sekai na mon de pochittona desu
dush cap !!!tada haru dake !!
mukou niha benri na mono ga arumondesu !!

yoi kanji !!

No comments:

Post a Comment