May 22, 2011

Doyou Yoru

Tsuduki~Umihotaru~Odaiba !! 2~30dai de kattobi desu !!!
Tanoshi----!!

63 belve !! darekasan ouyorokobi!!
66 charger !!
73 duster !!
340+6pac suge-!!

SA-!! tetsuya de shigoto shite ashita ha A-day !!
suge-tanoshimi !!

No comments:

Post a Comment