Feb 25, 2013

Momo Tomohiro

Pagi no Totyuu desuga Medetainode....

Atsugi no MOMOkun → Kanagawa no MOMOkun → JAPAN na MOMOkun
→SEKAI no UP-SWEEP MOMOkun
Tooku he Itteshimaimasuga.......MOMOkun OMEDETOU !!
Thnx Jyo-naka aniki ,42 Bcab san, Fillmore Trip Cafe san


Itsumo Arigatougozaimasu !!

B !!
No comments:

Post a Comment