Aug 14, 2011

Syuukai

HICHOPPER13san no Syuukai ni ittekimasita !!

mazu ha EVILACT sintennpo nite YAGIaniki
57XL !!moon ni syuugou!!daikoku de besyatte


tsurumi de menra~


seven de jyanken katte

tya~ itadaite
nanka minasama 17~8 no syounenn mitaidesu !! suge- tanoshiissu !!

2 comments: