Feb 16, 2010

nihonichi waru na bike(waruihito ha 19inch)

nannnennkamae kono bike wo mite konomi ga 180° kawarimasita!!
yappa mae 19 inch ni site--!!

No comments:

Post a Comment